top of page
CleanShot 2022-07-07 at 08.38_edited.png

דילמה 1: מנהל שולח הצעת חברות בפייסבוק לעובדת ותיקה

האם לדעתכם זה בעייתי?

תלוי
בעייתי
לא בעייתי

נכון מאוד, זאת אכן סיטואציה בעייתית

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק לעובדים עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

לא בעייתי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

ככה אנחנו מכירים את העובדים שלנו יותר טוב
מאפשר יחסים יותר אישיים עם העובדים
דרך נוספת לתקשר עם העובדים
בארגון שלנו כולנו חברים

נכון מאוד, זאת אכן סיטואציה בעייתית

אך מהסיבה הבאה:

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

התשובה היא שזה בעייתי

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק לעובדים עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

תלוי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

אם הוא מנהל ישיר שלה, אז אין בעיה
אם הוא לא מנהל ישיר שלה אז יכול להיות בעייתי
אם הם מכירים כבר הרבה שנים אז אין בעיה
אם הם לא מכירים הרבה זמן זה עשוי להיות בעייתי

בעייתי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

הפייסבוק זה משהו אישי
מנוגד למדיניות החברה
אין לי פייסבוק
גורם לעובדים לאי נוחות במקום העבודה
bottom of page