EVENN_logo_edited.png

דילמה 1: מנהל שולח הצעת חברות בפייסבוק לעובדת ותיקה

האם לדעתכם זה בעייתי?

נכון מאוד, זאת אכן סיטואציה בעייתית

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק לעובדים עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

לא בעייתי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

נכון מאוד, זאת אכן סיטואציה בעייתית

אך מהסיבה הבאה:

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

התשובה היא שזה בעייתי

מנהלים שמציעים חברות בפיסבוק לעובדים עשויים לגרום להם לאי נוחות במקום העבודה. מצד אחד הם לא רוצים לסרב למנהל שלהם ומצד שני הם לא רוצים לחשוף את חייהם האישיים. אסור להעמיד את העובדים בדילמה הזו  כי כל בחירה שיעשו בסיטואציה זו, תגרום לתחושה רעה.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

תלוי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

בעייתי כי (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):